Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Lenin’in Ütobik Dünyası

1870-1924 Yılları arasında yaşadı.

Elli dört yaşında çok büyük fikri ve siyasi oluşumlara imza atarak dünyadan ayrıldı.

Atatürk’le dostluk kurdu.

Ankara anlaşması ile, 1878-1879 Rus Osmanlı harbiyle Rusların idaresine geçmiş olan Kars- Ardahan – Sarıkamış’tan Ruslar gönüllü olarak çekildi.

Kurtuluş savaşına katkıları oldu.

1917 Ekim devriminin lideri Sovyetler birliği komünist partisinin

Ve onun öncülü Rusya sosyal demokrat işi partisinin lideri.

Leninizmin kurucusu Marx’ın yeni yorumcusu.

Marx’ı üç temel noktada değerlendirmiştir.

1)Felsefe   2) Ekonomi   3) Siyasal alanlarda geliştirmiştir.

Marxizmi;

 a) Proleterya partisi

b) Emperyalizm

c) Demokratik merkezi yeterliklik

Konularında değerlendirmiştir.

Marx’ın temel ilkelerine bağlı kalarak kapitali yorumlamıştır..

Orta halli bir öğretmen çocuğudur.

Babası Rus Çarına III. Aleksandr’a suikast düzenlediğinden idam edildi.

Kazan üniversitesi hukuk fakültesinde okudu.  Kazandan tanıdığı  ve arkadaş olduğuTürkler şunlardır

  1. Yusuf Akcora
  2. Sadri Maksudi Arsal.
  3. Sultan Galiyev
  4. Ayaz İshaki
  5. Zeki Velidi Togan.
 

 

1) Yusuf Akcora;

Karanlı Leninden altı yaş küçüktür.Fabrikatör Hasan Akcora’nın oğludur.

Üç tarzı siyaset adlı kitap yazdı.“İslam modernleşmeye engel değildir “dedi.

Dünya Türklerinin” dilde fikirde işte birlik” olmasını savundu.

Rusya Türklerinin mücadelesine öncülük etti. İttihat terakkiye katıldı. Kurtuluş savaşına katıldı.

Tüm Türkçü derneklerin içinde oldu. İstanbul-Kazan arasında Mekik dokudu.

Tarih kurumu başkanlığı yaptı. 1935 te öldü.

 2) Sadri Maksudi Arsal;

Leninden dokuzyaş küçük. Kazanlı babası din adamıydı.

Dilde fikirde işte” birlik fikirlerini savundu.

Lev Tostoy’un ve Leninin dostu. Sorbonne’de hukuk okudu.

Kazandaki Türklerin önderliğini yaptı. “Duma’ya “ seçildi.

Ekim devriminde “Muhtariyet Reisi” oldu. Bağlı bulunduğu partinin sekreteri,

“İstanbul’u alacağız, İstanbul sosyetelerin başkenti olacak” demesine rağmen,

Dumadan ayrılmadı. Bu yüzden arası Zeki Velidi Togan ile açıldı.

İhtilalin barışçıl algısı katliamlara ve emperyal algıya dönünüşünce kaçıp İstanbul’a  geldi.

Atatürk kabul etti. Millet vekili oldu.

Üniversitelerde çalıştı. Eserler verdi. En önemli eseri “ Milliyetçiliğin sosyolojik esasları” dır.

Kızı Adile Ayla, Roma büyükelçisi iken Etrüsk yazısını okudu.

Etrusklerin Türk olduğu kanaatine vardı. Bu konuda eser yazdı.

3) Sultan Galiyev;

1892 Kazan Ufa doğumlu.

Başkurtistanda köyüne gittim. Emekli bir tarih öğretmeni bulduk köyde,

Bizi misafir edip, Galiyev’in doğduğu evin yerini gösterdi. Evi yıkmışlar. Babası medrese hocası imiş.  “Komünizm kaçınılmazdır.Komünizme karşı çıkmadan, Turani kavimlerin bağımsızlığını sağlayıp,  Turan’ı kuralım “ görüşündedir.

Kendisi pedagogtur. Rus komünist partisinin faal üyesidir,

 Komünist partide üst görevlere geldi.

Stalin’le ters düşüp Troçki ile işbirliği yapınca 1940 da katl edildi. Mezarı yoktur.

Milli kahramanların genelde mezarı olmaz.

1552 de Korkunç İvan Kazanı alıp 200 bin Kazanlının cesedi idil nehrine atınca,

Bu acı Kazan Tatarlarının milli ruhuna işledi. Bu yüzden büyük Türk milliyetçileri hep Kazandan çıktı.

4) Ayaz ishaki;

Elliye yakın edebi eser bırakan bir KazanTürkü.

Tatar dilini  Türk yazı dili haline getirmenin savaşını verdi.

Eserlerinde sosyal konuları işledi. 1917 de Rus Müslümanlarının milli hareketine katıldı.

Ülkesinden kaçtı. Türkiye’ye yerleşti.

Doğduğu köy evi müze haline getirilmiş… gezdim duygulandım.

“Üye Taba” Türkiye’de tanınmış eseridir.

5) Zeki Velidi Togan;

Türkolog tarihçi , Başkurt Türkü,

Kazan üniversitesi mezunu Lenin’in  yakın arkadaşı.

Çarlık Rusya’sının son döneminde Rusya’daki Müslüman toplulukların temsilcisi seçildi.

1917 ihtilaline destek verdi. Türk topluluklarının bağımsız olması görüşünden dolayı,

 Lenin ile ters düştü. Silahlı başkaldırıya geçip,  Bolşevik ordusunu yendi.

Başkurtların Cumhur başkanı oldu.

Halkın yobaz olmasından dolayı halk Kadimciler ve Cedidciler olarak bölünüp,

Kendi aralarında kan döktü.  Kurduğu devlet Rus işgaline uğradı.

Zeki Velidi kaçıp Paris ve Berlin’e gitti. Üniversitelerde ders verdi.

İstanbul üniversitesi tarih kürsüsünde görev aldı.

Hatıralar adlı kitabında  mücadelelerini anlatır. 1970 de istanbulda öldü.

Bu büyük Türkçüler  Çar düşmanlarının dostu olan,

LENİN;

 1895 te ülke dışına gittiğinde Marxizmle tanıştı.

Ülkesine döndüğü zaman Çarlık aleyhine örgütsel faaliyetleri organize etti.

14 ay hapis yattı.Sonra Sibirya’ya sürgüne gönderildi.

1848 de evlendi. Eşi Rus Nadejda Krupskaya. Devrimci bir kadın. Entelektüel.

Lenin Rusya sosyal demokrat işçi partisi programını hazırladı.

1900 yılında sürgün cezası bitti. Avrupa’ya gitti. “Kıvılcım” adlı bir gazete çıkardı.

Ekim devriminden önce Rusya’ya geldi. Lenin’in genlerinde Kalmuk Türkü geni vardır.

II.Katarina Kalkmuk Türklerinin inançlarına müdahale etti.

Kalmuklar Şaman, ve Budizm inançlarından vazgeçti. Yaşamak için Hristiyan oldular.

 Kalmuklar, Astrahan da yaşadılar.

Leninin baba annesi Astrahanlı Kalmuk Türküdür.

Leninin babası İlya Nikolayeviç , kendisini  Çuvaş Türklerine yakın hissediyordu.

Lenin ideolojisi icabı soy ve neseple ilgilenmedi.

Lenin’e göre; devrim gelişmemiş ülkelerde başlayacak yayılarak devam edecektir.

Marx Almanya’da devrimin olacağına inanmıştı.

Rusya’daki devrimin Almanya’yı etkileyeceğini ummuştur.

Çok sayıda gelişmemiş ülkenin birleşerek büyük bir federal yapı kuracağını,

Kapitalizme direnip, O’nu yıkacağına inanmıştır.

Lenin’e göre,

Ön devrimci bir hazırlık olmadan sosyalizme ulaşmak mümkün değildir.

Her durumda  işçi sınıfı, halk kitlelerine yönelik önderlik görevini yapacaktır.

Bu konularda çalışıp düşünmüştür.

1901-1902 yılları arasında “Ne yapmalı” adlı bir kitap yazarak öncü devrimcilere yol göstermiştir.

İşçi sınıfının zor şartlarda olduğunu, bu şartların nasıl değişeceğinin yollarını göstermeye çalışmıştır.

O’na göre;

Tekelci kapitalizmin, aydınlanma, ilerleme demokrasi gibi bir gayesi yoktur.

Onun gayesi, baskı ve gericiliktir. Burjuvazi çağının bittiğine inanır.

Burjuva devrimi işçi sınıfının önünü açacaktır.

Rusya’nın Ekim devrimi çağlarında, ekonomik ve sosyal yapısı geriydi.

Fakat entelektüel bir birikimi vardı. Bu birikim 1905 devrimine sahne oldu.

1914 de emperyalist saldırgan savaş başlamıştı. Rusya Almanya’nın hedefindeydi.

Rusya üzerinden, Hindistan’a ulaşılıp, zenginlikler, İngilizlerden alınacaktı.

Almanlar deniz gücü bakımından zayıf olduklarından,

Hindistan’a ulaşmak için Rusya’nın ortadan kalkması gerekiyordu.

Bu savaşta 2.nci enternasyonal dağıldı. Fakat Bolşevik tezler zemin bulmaya başladı.

Lenin’e göre;

Rusya’daki geniş halk kitlelerinin sorunları, Öncü işçi örgütü tarafından çözülebilirdi.

Yalnız Rusya’da işçi sayısı azdı.  Diğer dinamiklerin öncü işçilerce devreye sokulması lazımdı.

1917 devrimi nüfus çoğunluğunun ve öncü işçilerin devrimiydi.

1917 devrimi, beklentileri ters yüz etmiştir.

Devrim gelişmiş kapitalist sanayi ülkelerinde gerçekleşmemiştir.

Marx’ın teorisi tutmamıştır. 1917 devriminden sonra,

Komünist hareket dünya düzeyinde yeniden organize olmuştur.

  III. Enternasyonal kurulmuştur. 2 Mart 1919 da.

Dünya işçi sınıfının devrimci örgütüdür enternasyonal

İlk defa 1864 de Lodra’da kuruldu. 1872 de dağıldı.

2.nci enternasyonal 1889 da kuruldu.1914 de dağıldı.

1924 de Lenin ölünce Stalin önderliğindeki bürokrasi karşı devrim sürecine girdi.

Yükselen devrimci Ruh ezildi. Kızıl faşizm doğdu.

 1917 devriminden sonra yeni bir insan tipi yaratılmaya çalışılmıştır.

Devrimin yetiştirdiği yeni insan tipi, komünizmi yaşatmayı ve evrensel olmasını başaramamıştır.

1990 da sessizce kendiliğinden çöküvermiştir.

Küba ve Kuzey Kore  dışında komünist ülke kalmamıştır.

İnsanlar baskı ile, Merkezi planlama ile,

Merkezi yönetimle yönetilmek istemiyorlar. Diktatörlük istemiyorlar.

Bunu yaşanılan kanlı tecrübeler göstermiştir.

Troçki 4.ncü Enternasyonal’i kurdu.

Stalin’in hışmına uğradı. İstanbul’a kaçtı. Büyük adada ikamet etti.

Stalin baskısından Meksika’ya gitti.1940’da öldü.

Devrim algısı  Stalinin zülmüne döndü.

1917 devrimi Lenin önderliğinde,

Elemek, barış özgürlük” sloganları eşliğinde, 1905 devriminin devamın niteliğinde gerçekleşti.

1905 devrimi halk iradesiyle oldu.1917 devrimi Leninin önderliğinde örgütlerin güçleyle gerçekleşti.

Kendisine ihanet eden yoldaşlarına Lenin’ de acımadı hepsini öldürttü.

1924 te hastalandı. Stalin’e güvenmiyordu.

Troçki kızıl ordunun komutanıydı. Starlin’i destekledi.

Lenin Stalin’in politikalarını beğenmiyordu. Troçki Leninden yana tavrını koydu.

Bir muhalifet oluştu. Stalin’in Lenini zehirlediği söylenir.

Lenin ölünce Stalin  Troçkiyi Türkiyeye gönüllü sürgüne gönderdi.                                                        1929-1933 yılarında Türkiye’de yaşadı.

Türkiyedeki misafir perverliği eserlerindeTtroçki dile getirdi.

Türkiyede pek rahat yaşatmadı Stalin Troçkiyi, hep takip etti.

Türkiye’den Fransaya oradan Meksikaya gitti.

Meksikada Stalin ajanı İspanyol Komunist Ramon Merçader tarafından;

Buz paltası ile beyni dağıtılarak öldürüldü. 1940.

Troçki erdemli bir fikir adamı filozof ve gazeteci idi.

Balkan harbi adlı eseri doğru yazılmış en önemli eserdir.

 Balkan harbinde balkanlarda savaş muhabiriydi.

İdeoloji ve din algısıyla verilen savaşlar kanlı olmuştur Hep.

Devrimin kardeşleri birbirlerinin kanını içmiştir.

İnsanlık tarihi M.Ö.5. yy  Demoklid’den beri komünel yaşam özleminde zaman zaman olagelmiştir.

Eflatunda bu görüştedir.

Avrupa tarihinin 15-16-17 yüzyıllarındaki köylü direnlenmelerinin sonucunda;

 Komünizim Marx’ın kafasında bir devlet yönetim biçimi olarak şekillenmiştir.

Uygulama, tilmizleri tarafından kanlı olmuştur.

Akılda birleşelim, evrensel hukuk değerleri ve Atatürk ilkelerinden ayrılmayalım.

                                                                                             

 

                                                                                             

                                                                                              Kaynak :  Das Kapital Karl Marx

                                                                                                               1- Fulya Saateşoğlu

                                                                                                                   Murat Ukray

                                                                                                               2- Das Kapital

                        Karl Marx

                                                                                                               3- Hatıralar

                                                                                                                  Zeki Velidin Togan

                                                                                                                4-  Milliyetçiliğin sosyolojik esasları

                                                                                                                     Sadri Maksudi Arsal

MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

17.05.2019

Okunma Sayısı

4630

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler